Số- 

Viết mã này thứ nhất 
X = MsgBox ( "Message Mô tả", 0 + 16, "Tiêu đề") 

1. Bạn có thể viết bất kỳ số từ 1,2,3 hoặc 4 thay vì 0 (trước khi biểu tượng '+') 
dưới đây là ý nghĩa của những con số: 

0 = OK Button, 
1 = OK / Cancel Button, 
2 = Abort / Retry / Bỏ qua Button, 
3 = Yes / No / Cancel Button, 
4 = có / Không Button, 
5 = Retry / Hủy nút 

2. bạn có thể viết 32 hoặc 48 hoặc 64 thay vì 16. 
Dưới đây là ý nghĩa của mỗi số: 

16 = Critical Icon, 
32 = Help Icon, 
48 = Cảnh báo Icon, 
64 = Thông tin Icon, 
Nếu bạn không thể tạo ra điều này prank Virus

http://sh.st/xj7Z9

có thể nói đây là một tập tin độc hại nhưng nó là hoàn toàn an toàn, tải về nó

VNXZ | FORUM
Bùi Văn Minh / Admin
minhmen99@gmail.com / 0164282117

VNXZ | FORUM
http://vnxzforum.net