Thủ thuật mời all bạn bè like page
B1: Vào page, ở chổ mời bạn bè chọn See all/xem tất cả
B2: Ân phím cách để load hết bạn bè
B3: Ấn F12 và chọn console
B4: Dán đoạn code dưới đây vào và enter

Code:

javascript:var inputs = document.getElementsByClassName('uiButton _1sm'); 
for(var i=0; i<inputs.length;i++) { 
inputs[i].click(); 
}

VNXZ | FORUM
Bùi Văn Minh / Admin
minhmen99@gmail.com / 0164282117

VNXZ | FORUM
http://vnxzforum.net