TUT rip chứng tử trên facebook:
Tut cực chuẩn : fake 1 giấy chứng tử 03-09-2015
~ vào link : https://www.facebook.com/help/contact/651319028315841
ô 1 : tên victim nên add bạn
ô 2: chọn ngày chết giống trong giấy chứng là 03-09-2015
ô 3: nhập link : http://gpcantho.com/Bai-Viet-Giao-Phan-Can-Tho-C%C3%81O-PH%…
~ Fake ip us vs ngôn ngữ us
https://www.facebook.com/help/contact/1605213279719667
ô 1 : email mình
ô 2: link victim nhé
ô 3 : nhập tên của victim
ô 4 :nhập ngày sinh của người qua đời ( hoặc là năm 1951, ngày tháng tự chọn )
ô 5: nhập ngày qua đời lần lượt là 2015-9-3
ô cuối : http://gpcantho.com/Bai-Viet-Giao-Phan-Can-Tho-C%C3%81O-PH%…
up giấy chứng tử lên
https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480
ô 1 : tên ních fb mình
ô 2: tên tk victim
ô 3 : Địa chỉ email tài khoản của người đã mất
ô 4 : link victim nhé
Gia đình trực hệ (bạn đời, cha mẹ, anh chị em, con cái) - Vui lòng xóa tài khoản này ( hoặc Vui lòng tưởng nhớ tài khoản này)
ô 5: 03-09-2015
ô cuối điền : Hello Facebook team , who use this account consternation died on September 3, 2015 , we feel that some people have written on the timeline of this account for what should not be , we think the team Facebook please delete this account again to everyone can remember about it .

Người tạo tài khoản này đã qua đời , xin đôị Facebook tưởng nhớ tài khoản để mọi người được biết.

VNXZ | FORUM
Bùi Văn Minh / Admin
minhmen99@gmail.com / 0164282117

VNXZ | FORUM
http://vnxzforum.net